WARSAW 10:25 PM WARSAW 10:25 PM
GET IN TOUCH LDS Łazewski Depo & Partners LinkedIn
PL EN
PL EN
MENU

Kim jesteśmy

Zawsze uważaliśmy, że wysokie wyspecjalizowanie w dziedzinie własności intelektualnej oraz wyróżniająca się jakość usług to klucz do sukcesu.

01 .
State of the art

Wdrażamy najnowsze trendy w praktyce stosowania prawa w Polsce i na świecie.

Branża IP to dziedzina podlegająca, ze względu na znaczną innowacyjność, ciągłym zmianom. Uważnie śledzimy orzecznictwo oraz zmiany ustawodawcze, bacznie przyglądamy się precedensowym sprawom w dziedzinie IP w Polsce, w Europie i na świecie. Prowadzimy sprawy, w których już na początku należy uwzględnić możliwość odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce.

Nasi wspólnicy uczestniczyli w wielu sprawach precedensowych, które zmieniły sposób postrzegania przepisów prawnych w zakresie własności intelektualnej oraz pozwoliły wdrożyć do prawa polskiego koncepcje prawne wcześniej stosowane w innych krajach.

Wspólnicy i członkowie naszej spółki uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych seminariach i szkoleniach. Działamy w wielu stowarzyszeniach IP na świecie: AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), INTA (International Trademark Association), LES (Licensing Executives Society), ECTA (European Communities Trade Mark Association), Marques (The Association of European Trade Mark Owners), PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group), EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) oraz w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

AIPPI — Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle

INTA — International Trademark Association

LES — Licensing Executives Society

ECTA — European Communities Trade Mark Association

Marques — The Association of European Trade Mark Owners

PTMG — Pharmaceutical Trade Marks Group

EPI — Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Polska Izba Rzeczników Patentowych

02 .
Strategia

Szeroki wachlarz usług z zakresu ip pozwala nam patrzeć na każdą sprawę w sposób strategiczny.

Każdą sprawą zajmujemy się od początku do końca. Angażujemy w tym celu zespół pracowników kancelarii, starając się rozwiązać problem w sposób możliwie jak najprostszy, analizując go z prawnego, technicznego i biznesowego punktu widzenia. Komunikacja z Klientem przebiega w prosty sposób - za pośrednictwem jednej, wyznaczonej specjalnie w tym celu osoby. Zajmując się sprawą, bierzemy pod uwagę jej całościowy kontekst - rolę dóbr niematerialnych w firmie, lokalne i globalne konsekwencje decyzji biznesowych, relacje z konkurencją. Dzięki temu możemy myśleć i działać w sposób twórczy oraz stosować prawdziwie strategiczne rozwiązania.

Zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z klientem, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

03 .
Synergia

Współdziałanie na każdym poziomie.

Zwracając się do nas w sprawach związanych z własnością intelektualną bądź pokrewnych, mogą Państwo liczyć na pomoc zespołu specjalistów gotowych sprostać Państwa potrzebom i oczekiwaniom strategicznie i prawniczo. Cenimy współdziałanie, którego skutkiem jest synergia wynikająca z połączenia umiejętności technicznych, proceduralnych, prawnych i praktycznych.

Najwyższy standard można osiągnąć jedynie w przyjaznym środowisku pracy.

Usługi

Zarządzanie portfelami praw

Oferujemy kreatywne strategie składania wniosków o rejestrację w zależności od zamierzeń klienta i działań konkurencji. Nasz zespół odpowiedzialny za formalne prowadzenie spraw sprawnie dokonuje przedłużeń oraz skutecznie zarządza innymi aspektami portfela. Częścią naszego globalnego podejścia do klientów jest monitorowanie ogólnego orzecznictwa administracyjnego w celu zdobycia wiedzy na temat rozstrzygnięć stosujących się do poszczególnych sytuacji naszego klienta.

Odnosimy sukcesy w postępowaniach rejestracyjnych, m.in. poprzez kwestionowanie ugruntowanych interpretacji prawnych odnoszących się do zagadnień takich jak wystarczające ujawnienie lub wprowadzenie podejścia „problem i jego rozwiązanie” w analizie poziomu wynalazczego.

Zobacz zespół

Znaki towarowe

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich na wszystkich etapach egzekwowania praw ochronnych na znaki towarowe. Skuteczność egzekwowania praw jest naszym głównym celem na wszystkich etapach pomocy prawnej dotyczącej znaków towarowych.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Kreatywność jest niezwykle istotnym aspektem pracy przy egzekwowaniu praw ochronnych. Ściśle współpracujemy z klientem, aby dogłębnie zrozumieć problem oraz udzielić praktycznej porady.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Czas jest zawsze niezwykle istotny w pracy prawnika, ale szczególnie przy egzekwowaniu praw ochronnych. Jesteśmy świadomi, jak bardzo ważne jest sprawne działanie oraz szybkie uzyskanie zabezpieczenia roszczeń lub dowodów. W wielu wypadkach zdołaliśmy uzyskać postanowienia o zabezpieczeniu już w kilka dni po wniesieniu sprawy.

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Nasza Kancelaria prowadzi wiele spraw, w których wykorzystywane są przepisy implementowanej niedawno do polskiego prawa Dyrektywy UE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. W Polsce pojawia się już orzecznictwo oparte na tych przepisach. Rozumiemy, że we wszelkich działaniach w celu egzekwowania praw musi pojawić się spojrzenie biznesowe. Jesteśmy świadomi, że, jak w innych sytuacjach biznesowych, występuje tu relacja ryzyka i potencjalnego zysku. Właśnie w ten sposób przedstawiamy naszą strategię klientom.

ZNAKI NIETYPOWE

Posiadamy doświadczenie w egzekwowaniu nie tylko praw ochronnych na typowe znaki słowne lub graficzne, ale również na znaki będące kombinacją kolorów, produktem lub opakowaniem.

Zobacz zespół

Patenty

PODEJŚCIE STRATEGICZNE
Spory patentowe są zwykle bardzo skomplikowane. Niezbędne przy ich prowadzeniu są kompetencje z zakresu techniki, procedur i prawa materialnego, które muszą się uzupełniać i tworzyć w każdym wypadku spójną całość stosowną do danej sprawy.

NARUSZENIA PATENTÓW
Sprawy o naruszenie patentów rozstrzygają w Polsce z reguły sądy gospodarcze. Istnieje możliwość ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń, również zabezpieczenie udzielane jeszcze przed wysłuchaniem drugiej strony. Sądy mogą powoływać biegłych dla wyjaśnienia technicznych aspektów sprawy. Sądy nie mogą orzekać w sprawach ważności patentów. Istnieje rozbieżne orzecznictwo na temat zawieszania postępowania sadowego na czas postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie unieważnienia patentu.

DOKTRYNA EKWIWALENTÓW W POLSKIM PRAWIE
Orzecznictwo dotyczące doktryny ekwiwalentów jest w Polsce ograniczone. Jeden ze wspólników kancelarii jest obecnie zaangażowany w niezwykle skomplikowany sądowy proces z zakresu farmaceutyków, w toku którego Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził ostatnio, że istnieje konieczność wykładni zastrzeżeń patentowych w Polsce oraz że może to być wykładnia rozszerzająca, wychodząca poza dosłowne brzmienie.

UNIEWAŻNIENIE
Sprawy o unieważnienie są rozpatrywane przed Urzędem Patentowym RP, natomiast skargę na jego decyzję wnosi się do sądu administracyjnego (co do zasady wniesienie skargi nie powoduje zawieszenia wykonania decyzji Urzędu Patentowego RP). Wzajemne zależności pomiędzy procedurą cywilną i administracyjną oraz wykonalność decyzji Urzędu Patentowego w pierwszej instancji są obszarem niezwykle skomplikowanym, wymagającym kompetencji strategicznej jak i proceduralnej, niezbędnej by osiągnąć cele zamierzone w postępowaniu.

POSŁUGIWANIE SIĘ OPINIAMI BIEGŁYCH
Sprawy patentowe często przeistaczają się w „wojnę biegłych”. Chociaż tylko opinie biegłych wyznaczonych przez sąd są uwzględniane jako dowody w postępowaniu, strony powinny i niejednokrotnie powołują własnych biegłych, którzy przygotowują opinie lub nawet składają zeznania. Dokładna znajomość odpowiednich dziedzin nauki pozwala nam zidentyfikować właściwe osoby, które mogłyby występować jako biegli wyznaczeni przez sąd, lub które moglibyśmy powołać z naszej strony.

Zobacz zespół

Prawo farmaceutyczne

Klienci z branży farmaceutycznej mogą także korzystać z naszego doświadczenia z obszaru prawa farmaceutycznego.

Doradztwo dla sektora farmaceutycznego i szeroko pojętego sektora „life sciences” to jedne z najbardziej skomplikowanych części naszej pracy. Nasza praktyka w zakresie uzyskiwania patentów farmaceutycznych obejmuje kilkaset zgłoszeń oraz udzielonych już patentów. Niejednokrotnie zdołaliśmy podważyć restrykcyjne praktyki Urzędu Patentowego w zakresie oceny poziomu wynalazczego i wymogu dostatecznego ujawnienia, zdobywając istotne doświadczenie w tym zakresie. Nasz zespół zajmujący się postępowaniami spornymi jest zaangażowany w kilka skomplikowanych spraw dotyczących egzekwowania patentów na związki czynne, procesy chemiczne i kompozycje farmaceutyczne oraz związanych z nimi postępowań o unieważnienie praw.

Zobacz zespół

Ochrona postaci produktu

Nasza kreatywność i podejście strategiczne znajdują najlepsze zastosowanie w sprawach dotyczących ochrony postaci produktu. Dziedzina ta wymaga zręcznej koordynacji przepisów z zakresu nieuczciwej konkurencji, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, a niekiedy również innych obszarów. Naszym zdaniem tylko specjalizacja w tej dziedzinie pozwala posiadać specjalistyczne know-how niezbędne do przeprowadzenia skomplikowanych sporów.

ZNAKI TRÓJWYMIAROWE
Nasi wspólnicy przeprowadzali postępowania rejestrowe i postępowania sporne dotyczące wzorów/projektów opakowań na napoje alkoholowe, perfumy i inne produkty. Są to często sprawy wzbudzające ogromne wątpliwości, w toku których dyskusji poddawane są najbardziej podstawowe przepisy o znakach towarowych.

ZNAKI KOLOROWE
Reprezentowaliśmy klientów i współtworzyliśmy strategie ochrony również w sprawach dotyczących ochrony kolorów oraz kombinacji kolorów, którymi oznaczano opakowania produktów.

WZORY ZAREJESTROWANE I NIEZAREJESTROWANE
Unia Europejska znajduje się w światowej awangardzie, jeśli chodzi o przepisy o wzorach przemysłowych. Koncepcje indywidualnego charakteru oraz ogólnego wrażenia wzoru są powoli definiowane w orzecznictwie. Prawnicy LDS śledzą na bieżąco najnowsze kierunki tego rozwoju oraz przyczyniają się do ich przyjmowania w Polsce.

Zobacz zespół

Zwalczanie handlu towarami podrobionymi

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w reprezentowaniu właścicieli wiodących marek, pomagamy naszym klientom dogłębnie zrozumieć realia polskiego systemu prawnego.

ZATRZYMANIA CELNE
Polskie organy celne cieszą się dobrymi wynikami w przechwytywaniu i zatrzymywaniu towarów podrobionych i pirackich nie tylko na granicy, ale również wewnątrz kraju. Współpracujemy z organami celnymi w sprawach takich jak:

 • wymiana danych
 • szkolenia celników
 • zatrzymania celne
 • warunki ugód zawieranych z naruszycielami
 • powiązania procedur celnych z innymi procedurami
 • polska faza ochrony celnej uzyskiwanej na cały obszar Wspólnoty

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PODRABIANIE PRODUKTÓW
W wielu przypadkach postępowanie karne skutecznie zniechęca dystrybutorów towarów podrobionych oraz przerwać łańcuch dostaw. Zmierzamy do ochrony interesów naszych klientów poprzez wykorzystanie w postępowaniu karnym uprawnień przysługujących pokrzywdzonym. Mamy doświadczenie w praktycznym postępowaniu wobec zmieniającego się podejścia Policji, prokuratorów i sądów do kwestii towarów podrobionych. Tam, gdzie to niezbędne, koordynujemy dostarczanie dowodów w postępowaniach i wymieniamy informacje z odpowiednimi urzędnikami państwowymi.

POSTĘPOWANIE CYWILNE
Jeżeli możliwe jest zidentyfikowanie osób zaangażowanych w podrabianie produktów i dochodzenie odpowiedzialności majątkowej za te czyny, warto jest obrać drogę postępowania cywilnego. Proces cywilny pozwala domagać się zakazania określonych działań – również na czas postępowania sądowego – uzyskać odszkodowanie i daje wiele innych środków prawnych. Bacznie przyglądamy się sprawom, w których pośrednicy handlowi, tacy jak organizatorzy aukcji internetowych, mogą zostać skutecznie zniechęceni do prowadzenia tego typu działalności na drodze postępowania sądowego.

Zobacz zespół

Transakcje

W wielu przypadkach nabycie wyłącznych praw lub odpowiedniego zakresu licencji na patenty, wzory przemysłowe czy znaki towarowe jest lepszą strategią niż budowanie tych aktywów od podstaw. Przeniesienie praw własności intelektualnej wymaga zbadania stanu nabywanych praw oraz identyfikacji wszelkich kwestii związanych z potencjalnym ryzykiem związanym z IP. Trzeba mieć je na uwadze od początku, gdyż mogą one wpłynąć na kształt i strukturę całej transakcji. Wynegocjowane umowy powinny zabezpieczać wszystkie, istotne z punktu widzenia dobra klienta, kwestie. Służymy również doradztwem prawnym w zakresie IP przy większych transakcjach korporacyjnych, takich jak fuzje i przejęcia.

Zobacz zespół

Sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji

Przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji wspierają ochronę niektórych praw własności intelektualnej oraz stanowią środki zwalczania pasożytniczych i nieuczciwych praktyk, tam gdzie nie można wykorzystać zarejestrowanych praw własności przemysłowej. W stosunkowo krótkiej historii gospodarki rynkowej w Polsce niektóre podstawowe zagadnienia z tej dziedziny nadal nie zostały rozstrzygnięte: czym są nieuczciwe praktyki w biznesie, jakie jest prawdopodobieństwo, że przeciętny konsument zostanie wprowadzony w błąd, albo czy posiadanie pewnych praw własności przemysłowej usprawiedliwia działanie na szkodę konkurencji. Dlatego też, aby odnieść sukces, stanowisko klienta musi zawsze być przedstawione w bardzo przemyślany sposób. Udzielamy klientom pomocy prawnej w różnych dziedzinach, np.:

 • ochrona nazw firmy przedsiębiorstwa
 • ochrona konfiguracji produktu
 • ochrona tajemnic handlowych
 • zarzuty nieuczciwej reklamy

Zobacz zespół

Prawo autorskie

Nasze doświadczenie obejmuje różne aspekty prawa autorskiego:

 • sporządzanie i negocjowanie wszystkich typów umów dotyczących przygotowania utworów reklamowych
 • doradztwo w sprawach dotyczących praw autorskich w marketingu, projektowaniu oznaczeń i opakowań
 • reprezentowanie wydawców w przygotowaniu i negocjacji umów oraz w sprawach spornych
 • prowadzenie postępowań spornych w różnych dziedzinach.

Zobacz zespół

Prawo reklamy

Postrzegamy budowanie marki oraz ochronę własności intelektualnej jako na dwa oblicza tego samego złożonego procesu – tworzenia i ochrony praw niematerialnych, jakie przedsiębiorstwo może mieć wobec swoich produktów. Posiadamy rozległe doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług prawnych, dużym sieciowym i lokalnym agencjom reklamowym. Przedstawiamy rozwiązania oparte na dogłębnej i szerokiej analizie prawnej, jednocześnie bacząc na potrzeby i realia właściwe tej dziedzinie biznesu. Zajmujemy się doradztwem we wszelkich kwestiach prawnych związanych z komunikacją marketingową:

 • ustalenie modelu współpracy pomiędzy reklamodawcą a agencją
 • sporządzanie umów dotyczących różnych projektów począwszy od produkcji reklam telewizyjnych aż po nietypowe działania BTL (reklama below-the-line)
 • nabycie potrzebnych praw własności intelektualnej oraz zminimalizowanie ryzyka naruszenia praw osób trzecich
 • komercjalizacja wizerunku, umowy z aktorami i modelami
 • kontrakty z gwiazdami
 • ocena zgodności strategii marketingowych z prawem oraz chronionymi interesami osób trzecich
 • aspekty prawne oznaczania produktów
 • ochrona danych osobowych
 • wszechstronne rozwiązania dla konkursów i loterii promocyjnych
 • reprezentowanie klientów na wszystkich etapach sporów.

Zobacz zespół

Żywność i napoje

Łączymy ogólną znajomość prawa ze znajomością szczegółów dotyczących produkcji, oznaczenia i komunikacji marketingowej artykułów spożywczych. Pracujemy zarówno dla nowych marek, jak i dla marek z długoletnią tradycją na polskim rynku. Służymy naszym klientom pomocą w zakresie:

 • badania i minimalizowania ryzyka prawnego związanego z wprowadzaniem nowych produktów i opakowań
 • sprawdzania zgodności z przepisami regulującymi poszczególne grupy produktów żywnościowych
 • nabywania lub rejestracji praw pozwalających na ochronę produktów.

Zobacz zespół

Ochrona prawna odmian roślin

Nasza kancelaria, jako jedna z niewielu na polskim rynku, oferuje doradztwo oraz pomoc prawną związaną z ochroną nowych odmian roślin. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

1. kompleksowe doradztwo oraz reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych do odmian roślin na etapie przedsądowym oraz sądowym, m.in.:

 • ocena prawna naruszeń i przygotowywanie wezwań do zaniechania naruszeń,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach mających na celu polubowne rozwiązanie sporu,
 • prowadzenie postępowań cywilnych oraz karnych;

2. przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z odmianami roślin, w tym umów licencyjnych oraz przenoszących prawa wyłączne;

3. przygotowywanie opinii prawnych i analiz w sprawach związanych z odmianami roślin;

4. opracowywanie strategii działania oraz egzekwowania praw wyłącznych do odmian roślin;

5. współpracę z organami celnymi, w tym:

 • wymianę danych oraz prowadzenie szkoleń, w ramach których celnikom prezentowane są prawa do odmian roślin przysługujące klientom i związane z nimi kwestie szczególne,
 • reprezentowanie klientów w przypadku zatrzymań celnych transportów towarów naruszających prawa wyłączne do odmian roślin.

Współpracujemy też ze specjalistami kompetentnymi w zakresie rejestracji odmian roślin.

Zobacz zespół

EP Validations

LDS is your go to address whenever Poland is listed in your B1 publication.

LDS reinterpretation of the role of the modern patent agent creates added value for our clients. Your innovations excite us, and we are a reliable service provider and a trusted partner. You can always get a free estimate for European patent validation, even for last-minute filings.

 

Dowiedz się więcej

Zobacz zespół

Zespół

Marek
Łazewski

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Michał
Siciarek

Radca prawny
[email protected]

Agnieszka
Gałązka-Kuszczyk

Radca prawny
[email protected]

Hanna
Kinowska

Dr n. ekon., Dyrektor operacyjny
[email protected]

Sławomira
Łazewska

Emerytowany Partner założyciel

Krystyna
Żurawska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Iwona
Waglowska

Radca prawny
[email protected]

Marta
Sznajder

Dr n. prawnych, Radca prawny
[email protected]

Izabela
Skrzyńska-Majewska

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Sebastian
Walkiewicz

Dr n. chem., Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Katarzyna
Pikora

Radca prawny
[email protected]

Michał
Rybarczyk

Radca prawny
[email protected]

Adam
Kudaj

Dr n. chem., inż., Rzecznik patentowy
[email protected]

Eliza
Stypińska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Anna
Sawicz

Adwokat
[email protected]

Agnieszka
Żytowiecka

Rzecznik patentowy
[email protected]

Katarzyna
Jastrzębska-Białecka

Adwokat
[email protected]

Maciej
Smyk

Radca prawny
[email protected]

Paulina
Mleczak

Radca prawny
[email protected]

Natalia
Łaski

Radca prawny
[email protected]

Magdalena
Pyszka

Rzecznik patentowy
[email protected]

Barbara
Stencel

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Anna
Biłos

Starszy specjalista ds. znaków towarowych
[email protected]

Daria
Dymkowska

Aplikant adwokacki
[email protected]

Mateusz
Andrzejczak

Aplikant radcowski
[email protected]

Wiktor
Górzyński

Aplikant rzecznikowski
[email protected]

Aleksandra
Poniatowska

Aplikantka rzecznikowska
[email protected]

Weronika
Markowska

Praktykantka
[email protected]

Magdalena
Michałkiewicz

Tłumacz przysięgły
[email protected]

Paulina
Mielczarek

Koordynator Działu Wsparcia Prawnego
[email protected]

Anna
Laszkiewicz

Paralegal
[email protected]

Karolina
Krasnodębska

Paralegal
[email protected]

Aneta
Olszewska

Paralegal
[email protected]

Julia
Dybkowska

Recepcjonistka
[email protected]

EP VALIDATIONS

Monika
Pawłowska

Koordynator Działu walidacji i rejestrów

Anna
Sobieszczak-Kokosza

Starszy specjalista ds. walidacji i rejestrów

Martyna
Paduch

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Andrzej
Kołodziejek

Starszy specjalista ds. walidacji i rejestrów

Agnieszka
Żytowiecka

Rzecznik patentowy

Katarzyna
Jastrzębska-Białecka

Adwokat

Dorota
Olbryś-Matulka

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Natalia
Sakowicz-Pokorska

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Małgorzata
Stępień

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Aleksandra
Dziuba

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Aneta
Klepczarek

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Marta
Szczypińska

Młodszy specjalista ds. walidacji i rejestrów

Marek Łazewski

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Wspólnik zarządzający, Europejski rzecznik patentowy;

Marek zajmuje się głównie skomplikowanymi sprawami spornymi dotyczącymi patentów, znaków towarowych oraz wzorów; prowadzi szereg skomplikowanych procesów związanych z ochroną patentową farmaceutyków, włącznie z problematyką ochrony zgodnie z doktryną ekwiwalentów.

Wykształcenie:

 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (tytuł magistra ekonomii);
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • Wpisany na listę rzeczników patentowych w 1999. (Od 2004 roku Europejski Rzecznik Patentowy);

Wcześniej partner w kancelarii Łazewska i Łazewski.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Secretary General w zarządzie the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) w Zurichu w latach 2019 – 2021;
 • Członek Zarządu EPLIT – the European Patent Litigators Association;

Doradzał Ministerstwu Gospodarki w kwestiach prawnych i ekonomicznych związanych z wprowadzeniem Patentu Wspólnotowego w Polsce;

Członek IPR Enforcement Experts Group zorganizowanej przez DG ENTR.

Marek jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC).

Rankingi:

 • Rekomendacja w Chambers & Partners Europe i Global Guides – corocznie od 2011 roku
 • Rekomendacja w WTR 1000 -The World’s Leading Trademark Professionals – corocznie od 2016 roku
 • Rekomendacja w IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals – corocznie od 2011 roku
 • Nagroda Who’s Who Legal w kategorii Znaki Towarowe w roku 2009; w kategorii Trademark Lawyers w roku 2011, oraz w kategorii Business Lawyers w roku 2012
 • Wyróżnienie w kategorii Business Trademark Lawyers 2013 oraz Business Patent Lawyers 2013 przez Who’s Who
 • Rekomendacja w Legal 500: Europe, Middle East & Africa 2013’s

Języki obce:

angielski, francuski oraz rosyjski

Hobby:

maratony i inne biegi długodystansowe

Michał Siciarek

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Michał doradza w sprawach związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz w innych sprawach spornych. Koordynuje działania karne, administracyjne oraz celne dotyczące zwalczania podrabiania towarów. Doradza w sprawach reklamy i strategii marketingowych oraz w kwestiach umów i transakcji odnoszących się do praw własności intelektualnej. Doświadczenie Michała uwzględnia również doradztwo wielu sieciowym i lokalnym agencjom reklamowym, jak również działom marketingowym i reklamodawcom.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Absolwent muzykologii na Akademii Teologii Katolickiej;
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim;

Wcześniej wspólnik w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Członek  INTA – Copyright Committee oraz AIPPI – Commercialization Committee
 • W okresie pomiędzy 2004-2008 przewodniczył IPR Committee w American Chamber of Commerce
 • Wykłada prawo autorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na Politechnice Warszawskiej
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie

Publikacje:

 • Współautor rozdziału dotyczącego Polski w The Intellectual Property Review, II edycja (publikacja z czerwca 2013 – pod red. Robert L Baechtold)
 • Współautor rozdziału dotyczącego Polski w The Intellectual Property Review, III edycja (publikacja z czerwca 2014 – pod red. Robert L Baechtold)
 • Współautor rozdziału dotyczącego Polski w The Intellectual Property Review, IV edycja (publikacja z czerwca 2015 – pod red. Robert L Baechtold)

Rankingi:

WTR1000 – The World’s Leading Trademark Professionals

Rekomendacja w Legal 500: Europe, Middle East & Africa 2013’s

Języki obce:

angielski, francuski, niemiecki

Agnieszka Gałązka-Kuszczyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Agnieszka praktykę w zakresie własności intelektualnej rozpoczęła w 2006 roku. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym jednej z największych na polski rynku OTC firm farmaceutycznych, a także w Ministerstwie Zdrowia oraz Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Do kancelarii LDS dołączyła w 2009 roku.

Agnieszka zajmuje się prawem własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym. Doradza zarówno na etapie uzyskiwania praw wyłącznych jak i prowadzenia postępowań spornych przed sądami cywilnymi oraz Urzędem Patentowym. Agnieszka reprezentowała klientów LDS w licznych sporach sądowych dotyczących innowacyjnych produktów leczniczych na różnych etapach cyklu życia tych produktów.

Od wielu lat Agnieszka współtworzy standardy i dobre praktyki LDS, wdrażane w organizacji w celu osiągania spójności, kontroli jakości działań i efektywności świadczonych usług. W obszarze jej zainteresowań osobistych i zawodowych pozostają tematy związane z zaangażowaniem społecznym kancelarii, w szczególności w zakresie wspierania różnorodności i integracji.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • EPLAW – The European Patent Lawyers Association

Języki: 

angielski

Hobby:

ogrodnictwo, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi

Hanna Kinowska

Dr n. ekon., Dyrektor operacyjny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Hanna jest doktorem nauk ekonomicznych oraz doświadczonym menedżerem i ekspertem od zarządzania z wieloletnią praktyką w dużych i średnich organizacjach. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie, w szczególności dotyczące zarządzania ludźmi, obejmujące budowanie zaangażowania, realizację celów biznesowych, optymalizację zatrudnienia, pozyskiwanie pracowników oraz wycenę pracy. Kształtowała politykę i instrumentarium zarządzania w szybkorosnącej organizacji – od startupu do kilkutysięcznych struktur. Kierowała projektem ujednolicenia systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi po fuzji dwóch dużych przedsiębiorstw. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących zarządzania. Prowadzi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z dziedziny zarządzania i motywowania pracowników.

W LDS Hanna wspiera innowacje w zarządzaniu i obsłudze procesów biznesowych w szczególności w zakresie standaryzacji, automatyzacji i zwiększania skali usług powtarzalnych.

Wykształcenie:

 • Studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Studia podyplomowe Harvard Leadership Academy

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Sekretarz naukowy kwartalnika “Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”
 • Członek zespołu i kierownik projektu w międzynarodowych i polskich projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków Komisji Europejskiej

Wybrane publikacje:

 • Employee well-being and digital work during the covid-19 pandemic (współautor) w „Information”, 2021
 • Does consistency of pay levels, knowledge of principles and perception of the superior affect the assessment of remuneration justice? – Evidence from Poland and Lithuania (współautor) w „Journal of East European Management Studies”, 2021
 • Core features for the design of remuneration systems for sustainable human resource management during the Covid-19 pandemic: Polish companies’ experiences w „Entrepreneurship and Sustainability Issues”, 2021
 • Employee engagement and remuneration justice in Lithuania and Poland (współautor) w „Business: Theory and Practice”, 2020
 • „Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym” (współautor), PWE, 2021
 • Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów (współautor) w „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2018
 • Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych w „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2017

Dłuższa lista publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=-o-0sG8AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Języki:

angielski, niemiecki

Sławomira Łazewska

Emerytowany Partner założyciel

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała jako ekspert w Departamencie Patentów Urzędu Patentowego RP. W roku 1975 rozpoczęła pracę w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie na stanowisku rzecznika patentowego. Uczestniczyła w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących polskich i międzynarodowych wniosków patentowych z dziedziny chemii polimerów i chemii ogólnej. Od 1989 do 1995 zasiadała w Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego RP.

Ogromne doświadczenie w obszarze IP, włączając postępowania sądowe oraz postępowania sporne (również występując jako biegły w sprawach dotyczących patentów).

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego;

W 1995 r. założyła spółkę, która z czasem stała się jedną z wiodących kancelarii rzeczników patentowych w Polsce – Łazewska i Łazewski.

Sławomira Łazewska przeszła na emeryturę z dniem 12 października 2021 r.

Krystyna Żurawska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Szef Praktyki Znaków Towarowych

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Baker McKenzie Warszawa.

Krystyna specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących krajowych i unijnych znaków towarowych, wzorów wspólnotowych oraz postępowaniach arbitrażowych w zakresie domen.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z dziedziny własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; aplikację rzeczniowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych ukończyła w 2011 r.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • Członek ECTA – w ramach organizacji ECTA Krystyna pełni funkcję Sekretarza ECTA Harmonization Committee oraz jest członkiem Rady ECTA.
 • Członek AIPPI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej,
 • Członek INTA – the International Trademark Association.

Języki:

angielski (biegle)

Hobby:

literatura fantasy, snowboard, pieczenie muffinów

Iwona Waglowska

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej wspierając klientów w zakresie ochrony prawno-autorskiej, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak również zwalczania nieuczciwych zachowań konkurencyjnych. Iwona posiada również bogate doświadczenie zawodowe w doradztwie z zakresu prawa reklamy, promocji oraz ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych (w tym przed Urzędem Patentowym RP). Klienci wspierani przez Iwonę działają w różnorodnych dziedzinach przemysłu m.in. są to wydawnictwa prasowe, agencje reklamowe, podmioty z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, FMCG oraz motoryzacyjnej.

Iwona jest autorką wielu publikacji prasowych dotyczących praw na dobrach niematerialnych.

Języki:

angielski

Hobby:

fotografia

Marta Sznajder

Dr n. prawnych, Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Marta jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym z dziesięcioletnim doświadczeniem w sprawach własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie patentowym, łącząc wiedzę prawniczą oraz znajomość aspektów technicznych prowadzonych spraw. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej. Doradza w kwestiach regulacyjnych w zakresie life sciences (m.in. produkty farmaceutyczne, suplementy diety, badania kliniczne) oraz spraw telekomunikacyjnych.

Z kancelarią LDS związana od 2012 roku. Doświadczenie zdobywała również w dziale prawa własności intelektualnej międzynarodowej kancelarii.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Laureatka nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XI i XXI edycji konkursów na prace dyplomowe z zakresu własności intelektualnej ogłoszone przez Urząd Patentowy RP (za pracę magisterską pt. „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów” oraz rozprawę doktorską „Pozycja prawna używaczy w prawie patentowym”)
 • Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski
 • Ukończyła Szkołę Praw Własności Intelektualnej w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Prezes zarządu Stowarzyszenia Licensing Executives Society Poland
 • Członek European Patent Lawyers Association (EPLAW)
 • Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
 • Członek AIPPI Standing Committee: Standards and Patents
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje:

 • autorka monografii pt. „Sytuacja prawna używaczy w prawie patentowym”, Wolters Kluwer, 2024;
 • współautorka rozdziału dotyczącego Polski w publikacji „Patent Protection for Second Medical Uses”, wyd. 3, Kluwer Law International, 2024;
 • współautorka publikacji „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”, tomy VIII A i B, red. Ł. Żelechowski, C.H. Beck 2022;
 • współautorka publikacji „Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów”, red. B. Karolczyk, Wolters Kluwer 2021;
 • współautorka rozdziału dotyczącego Polski w publikacji „Patent Protection for Second Medical Uses”, wyd. 2 poprawione, Kluwer Law International, 2020;
 • glosa pt. „Naruszenie patentu na podstawie teorii ekwiwalentów. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.12.2015 r., V CSK 149/15”, „Przegląd Sądowy” nr 6/2017;
 • współautorka rozdziału dotyczącego Polski w publikacji „Patent Protection for Second Medical Uses”, wyd. Kluwer Law International, 2016;
 • artykuł pt. „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady stosowania”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, zeszyt nr 127, 2015;
 • artykuł pt. „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie prawnoporównawcze”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, zeszyt nr 124, 2014;
 • współautorka glosy do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 6 lutego 2013 r., V CZ 165/12, OSP nr 6/2014;
 • artykuł pt. „Ochrona patentowa programów komputerowych (na tle praktyki sądów USA, Unii Europejskiej oraz Polski)” w ramach publikacji „Kierunki rozwoju prawa własności intelektualnej. Prace członków i przyjaciół Koła Naukowego Własności Intelektualnej IP” wydanej przez Bibliotekę Przeglądu Prawniczego UW w grudniu 2011 r.

Języki:

angielski, rosyjski

Hobby:

science fiction, nowe technologie, IT, warzenie piw rzemieślniczych

Izabela Skrzyńska-Majewska

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Rzecznik patentowy, Europejski rzecznik patentowy (EQE 2015) 

Izabela specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowych spornych dotyczące patentów z dziedziny chemii, farmacji, biotechnologii i mechaniki.

Wykształcenie:

Ukończyła Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (mgr inż. Biotechnologii przemysłowej);

Była stypendystką Uniwersytetu w Wiedniu i Uniwersytetu w Bayreuth oraz praktykantką na Uniwersytecie w Konstancji;

Odbyła szkolenie „Basic training course on the European Patent Law”, Warszawa 2009 – 2011 CEIPI (Universite de Strasbourg).

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek AIPPI – Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej

Języki:

angielski, niemiecki

Sebastian Walkiewicz

Dr n. chem., Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Sebastian jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym (EQE), a także zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

W trakcie swojej praktyki w dziedzinie własności przemysłowej Sebastian zajmował się różnorodnymi sprawami obejmującymi między innymi przygotowywanie zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, reprezentację klientów w sprawach patentów i wzorów użytkowych w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Europejskim Urzędem Patentowym jak również w sprawach dotyczących zgłoszeń międzynarodowych PCT,  przeprowadzanie badań stanu techniki i FTO, jak również doradztwo w sprawach własności przemysłowej.

W kancelarii LDS Sebastian zajmuje się sprawami spornymi dotyczącymi patentów, jak również prowadzeniem spraw zgłoszeń wynalazków  z zakresu chemii, farmacji, biotechnologii i mechaniki.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk chemicznych, 2004)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (2005-2006)
 • Polski rzecznik patentowy (2008)
 • Kurs Europejskiego prawa patentowego (CEIPI Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle, 2009-2011)
 • Europejski rzecznik patentowy (EQE, 2014)

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP)

Członek Instytutu Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPI)

Sebastian jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC)

Publikacje:

Walkiewicz, A. Michalska, Krzysztof Maksymiuk; Sensitivity and Selectivity of Polypyrrole Based Ac-amperometric Sensors for Electroinactive Ions – Frequency and Applied Potential Influence; Electroanalysis 2005, 17 (14), 1269 – 1278; https://doi.org/10.1002/elan.200403227

Agata J Michalska, Charles Appaih-Kusi, Lee Yook Heng, Sebastian Walkiewicz, Elizabeth A H Hall; An Experimental Study of Membrane Materials and Inner Contacting Layers for Ion-selective K+ Electrodes with a Stable Response and Good Dynamic Range; Anal. Chem., 2004 Apr 1; 76 (7): 2031-9; https://doi.org/10.1021/ac0353132.

Michalska, S. Walkiewicz, Krzysztof Maksymiuk; Amperometric Ion Sensing Using Polypyrrole Membranes, Electroanalysis 2003,15 (5-6) , 509-517, https://doi.org/10.1002/elan.200390061

Michalska, S. Walkiewicz, K. Maksymiuk; Ion-Sensing with Poly(pyrrole) Based Membranes – Comparison between Amperometric and Potentiometric Operation Mode; Chemical and Biological Sensors and Analytical Methods II, The Electrochemical Society Proceedings, 18 (2001) 42 – 48;

Języki:

angielski

Hobby:

dobra rozrywka elektroniczna – gry komputerowe, filmy, literatura sf/fantasy, muzyka metalowa, komputery retro, łucznictwo

Katarzyna Pikora

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradzaniu i prowadzeniu spraw z zakresu własności intelektualnej. Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, dóbr osobistych oraz wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Z sukcesem reprezentowała klientów przed sądami ds. własności intelektualnej oraz Sądem Najwyższym m.in. w licznych sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji (ochrona niezarejestrowanych oznaczeń, opakowań produktu, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona przed czynami utrudniania dostępu do rynku oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji).

Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów przeniesienia praw IP (prawa do gier komputerowych, prawa do utworów pracowniczych), licencyjnych na know-how, technologie i patenty, umów o świadczenie usług informatycznych oraz wszelkiego rodzaju umów mających na celu zabezpieczenie nabycia praw własności intelektualnej. Uczestniczyła w licznych analizach due diligence z zakresu IP i IT spółek z branży IT, AI, wydawniczej, energetycznej, usług medycznych.

Katarzyna interesuje się prawem farmaceutycznym. Doradzała podmiotom z obszaru ochrony zdrowia w zakresie umów na przeprowadzenie badań klinicznych, obsługę dentystyczną, korzystanie z technologii produkcji produktów leczniczych.

Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006, dyplom z wyróżnieniem)
 • Kurs Prawa Amerykańskiego w Center for American Law Studies współorganizowany przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida (2006)
 • Kurs prawa brytyjskiego i europejskiego w Centre for European Legal Studies współorganizowany przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge (2004-2006)
 • Tytuł radcy prawnego (2011)
 • Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu, Studia podyplomowe w Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego (2014-2015)

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • ECTA – członek Komitetu Prawa Autorskiego (Copyright Committee)
 • INTA – członek Komitetu Oznaczeń Geograficznych (Geographical Indications Committee)

Języki:

angielski

Hobby:

podróże, design i jego historia, ogrodnictwo

Michał Rybarczyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Radca prawny (od 2019 r.) i starszy prawnik w LDS, od samego początku swojej kariery zawodowej zajmujący się prawem własności intelektualnej. Michał specjalizuje się szczególnie w prowadzeniu postępowań spornych oraz sprawach z zakresu egzekwowania praw własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo i reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także Urzędem Patentowym RP. Uczestniczył również w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Sądem (UE).

Główne obszary praktyki Michała to patenty (zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym i life sciences), dodatkowe prawa ochronne, znaki towarowe i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Przed dołączeniem do LDS w 2015 r. Michał zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk w warszawskim biurze jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych oraz na stażu w wyspecjalizowanej w prawie procesowym kancelarii w Miami na Florydzie (USA).

Wykształcenie:

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w 2015 r.) . Oprócz tego, rok przebywał na stypendium na wydziale prawa Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (Niemcy). Jest także absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Levin College of Law – University of Florida oraz Uniwersytet Warszawski (najwyższy wynik na swoim roku). W 2021 r. ukończył również studia podyplomowe „Prawo nowych technologii” prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2021 r. członek AIPPI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej, w tym od 2023 r. jako członek Standing Committee ds. Information Technology and Internet. Uczestniczy też w wydarzeniach branżowych i konferencjach organizacji zrzeszających profesjonalistów zajmujących się prawem własności intelektualnej – w tym kongresach Young EPLAW (European Patent Lawyers Association) oraz wydarzeniach organizowanych w ramach INTA (International Trademark Association).

Języki:

angielski, niemiecki

Hobby:

gotowanie, tenis, futbol amerykański

Adam Kudaj

Dr n. chem., inż., Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Adam specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań patentowych w tym badaniu nowości i czystości patentowej oraz badaniu stanu techniki w oparciu o ogólnodostępne oraz komercyjne bazy patentowe. Jest zaangażowany w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych i dotyczących naruszeń patentów w dziedzinach chemicznych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej w 2009 roku.

W kwietniu 2017 roku zdał egzamin nadający uprawnienia rzecznika patentowego.

Języki:

angielski

Eliza Stypińska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Eliza specjalizuje się w postępowaniu zgłoszeniowym, spornym i dotyczącym naruszeń patentów z dziedziny mechaniki.

Wykształcenie:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalności Systemy Ochrony Środowiska, ze specjalizacją Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska; ukończone Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; a także zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);

Członek AIPPI – Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej.

Języki obce:

angielski, niemiecki

Hobby:

literatura i kultura krajów anglojęzycznych, nowe technologie, Formuła 1

Anna Sawicz

Adwokat
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Anna doradza klientom w szerokim zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną praw własności przemysłowej oraz prawem autorskim i nieuczciwą konkurencją.

Obejmuje to wspieranie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami o naruszenie praw.

Anna posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach ochrony marki i zarządzania portfolio. Pomaga klientom w opracowywaniu i wdrażaniu globalnych strategii ochrony i licencji na znaki towarowe i wzory przemysłowe. Specjalizuje się również w negocjowaniu i sporządzaniu umów handlowych, w tym umów licencyjnych, umów cesji oraz umów o współistnieniu. Doświadczenie zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach.

Wykształcenie:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Języki:

Angielski

Hobby:

fotografia, podróże, winiarstwo

Agnieszka Żytowiecka

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Agnieszka doradza w sprawach związanych z utrzymaniem ochrony praw własności intelektualnej, zarówno w procedurze krajowej, europejskiej, jak i międzynarodowej. Podejmuje działania związane z wnoszeniem opłat okresowych za utrzymanie ochrony praw własności intelektualnej. Jej doświadczenie uwzględnia także walidacje patentów europejskich. Doradza klientom w sprawach związanych z procedurą dotyczącymi formalności związanych z występowaniem przed Urzędem Patentowym. Ponadto zajmuje się dokonywaniem zmian w rejestrze UPRP.

 Wykształcenie:

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University Master of Business Administration

Języki:

angielski

Katarzyna Jastrzębska-Białecka

Adwokat
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskiej kancelarii specjalizującej się wprawie gospodarczym oraz prawie cywilnym. Pracowała także jako asystent sędziego w wydziale cywilnym oraz w wydziale wieczystoksięgowym. Odbywała szereg praktyk w sądach okręgowych, w tym w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie. Z Kancelarią związana jest od 2013 roku. Aktywnie uczestniczy w pracach działu przedłużeń praw własności intelektualnej, walidacji patentów i rejestracji zmian w urzędowych bazach. Wspiera prawników i rzeczników patentowych w prowadzeniu spraw bieżących.

Wykształcenie:

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, którą ukończyła z wyróżnieniem.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Okręgowa Rada Adwokacka

Języki obce:

angielski

Hobby:

gry planszowe, fantastyka, gotowanie

Maciej Smyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Maciej specjalizuje się w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej, a ponadto uczestniczy w pracach dotyczących zgłoszeń oraz badań znaków towarowych. Jego portfolio zawodowe obejmuje również postępowania sprzeciwowe i sporne przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO. W kręgu zainteresowania Macieja znajduje się ochrona praw autorskich oraz dóbr osobistych osób prawnych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 r. obronił pracę magisterską zatytułowaną „Problematyka twórczości samoistnej i niesamoistnej w muzyce” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ.

W latach 2018-2020 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a w 2021 r. pomyślnie zdał egzamin radcowski.

Zainteresowania związane z prawami na dobrach niematerialnych rozwijał m. in. podczas praktyk w Dziale Zarządzania Prawami PWM oraz w Urzędzie Patentowym RP, jak również w trakcie wielu zajęć i warsztatów organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Języki obce:

angielski

Hobby:

komponowanie muzyki, improwizacja muzyczna, literatura

Paulina Mleczak

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Paulina zajmuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności doradztwem z zakresu wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Brała udział w projektach due diligence odpowiadając za badanie prawne spółek w zakresie własności intelektualnej. Ma doświadczenie w przygotowywaniu umów z zakresu własności intelektualnej, a  także w zapewnianiu kompleksowego doradztwa w sprawach spornych, zarówno w toku negocjacji, jak i na etapie prowadzenia sprawy przed sądem cywilnym, Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Sądem.

Ma doświadczenie w obsłudze klientów z różnych sektorów gospodarki, w szczególności producentów  dóbr luksusowych, zabawek, mebli, napojów alkoholowych, a także podmiotów świadczących usługi. Brała udział w wielu sprawach związanych ze zwalczaniem naruszeń w Internecie.

Paulina zdobyła nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską Pojęcie i zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w XIV edycji konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ukończony z wyróżnieniem)
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (ukończony z wyróżnieniem)

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki:

angielski

Natalia Łaski

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii LDS zdobywała doświadczenie zawodowe w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie odbyła praktykę w Departamencie Badań Patentowych oraz w Departamencie Orzecznictwa, a także w warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się prawem korporacyjnym, prawem własności intelektualnej i nowych technologii.

Natalia specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

Wykształcenie:

Natalia ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej pt. „Dozwolony użytek znaku towarowego”. Obecnie uczestniczka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Języki obce:

angielski

Hobby:

podróże, ochrona środowiska, filmy psychologiczne

Magdalena Pyszka

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Magdalena jest rzecznikiem patentowym. Zajmuje się przeprowadzaniem badań patentowych, w tym badań stanu techniki, zdolności patentowej oraz czystości patentowej przy wykorzystaniu komercyjnych baz danych. Ponadto uczestniczy w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed UPRP i EPO – opracowuje zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych. W kancelarii Magdalena zajmuje się także weryfikacją opisów walidacji patentów europejskich w dziedzinie biotechnologii, farmacji oraz chemii.

Wykształcenie:

Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna oraz Biotechnologia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Swoje doświadczenie zawodowo-naukowe Magdalena zdobywała przede wszystkim na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w technikach separacyjnych, szczególnie chromatografii.

Była uczestnikiem wielu projektów badawczo-rozwojowych. Jest współautorem publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem rozdziału w książce o tematyce popularno-naukowej. Ponadto odbyła staż naukowy w Instytucie Inżynierii Biomedycznej na Universitätsmedizin Rostock w Niemczech, gdzie zajmowała się opracowywaniem i walidacją metod analitycznych.

Publikacje:

Application of 3D-printed scabbard-like sorbent for sample preparation in bioanalysis expanded to 96-wellplate high-throughput format, Anal. Chim. Acta 2019; vol. 1081, s. 1-5.

Bioanalysis of underivatized amino acids in non-invasive exhaled breath condensate samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A 2018; vol. 1542, s. 72-81.

New 3D-printed sorbent for extraction of steroids from human plasma preceding LC-MS analysis, J. Chromatogr. A 2018; vol. 1545, s. 1-11.

Monografie:

Nowoczesne techniki mikroekstrakcji w analizie farmaceutycznej i biomedycznej, Kierunki rozwoju chemii leków: Księga Jubileuszowa Profesor Marianny Zając, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017, s. 85-94.

Barbara Stencel

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Barbara jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. Z wykształcenia jest biotechnologiem, jednak chętnie zajmuje się również sprawami z innych dziedzin techniki. Doświadczenie zdobywała pracując w międzynarodowych kancelariach patentowych, ucząc się pod okiem jednych z najlepszych rzeczników patentowych w Polsce. Zajmowała się między innymi przygotowywaniem i procedowaniem zgłoszeń patentowych aż do ich udzielenia – zarówno w procedurze polskiej, jak i europejskiej, oraz zgłoszeniami wzorów użytkowych. Doradzała klientom i przygotowywała analizy w sprawach patentowych (analizy ryzyka naruszenia, badania FTO i zdolności patentowej). Zajmowała się również sprawami spornymi.

Obecnie zajmuje się sprawami zgłoszeniowymi i spornymi z zakresu nauk biologicznych (w szczególności farmacji) i mechaniki.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia Przemysłowa (tytuł magistra inżyniera, studia skończone z wyróżnieniem)
 • Europejski rzecznik patentowy (2023, EQE)
 • Polski rzecznik patentowy (2023)

Działalność i członkostwa w organizacjach:

 • Członek Komisji Promocji Zawodu w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (PIRP)
 • Członek Instytutu Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi)

Języki:

angielski, niemiecki

Hobby:

jazda konna, podróże i przebywanie na łonie natury, behawiorystyka zwierząt

Anna Biłos

Starszy specjalista ds. znaków towarowych
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Anna rozpoczęła swoją pracę w kancelarii LDS 10 lat temu. Jej bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją wysokiego standardu usług świadczonych dla klientów kancelarii. Jej głównym zadaniem jest wspieranie działu Znaków towarowych we wszystkich aspektach związanych z IP, m.in.: administracją portfela praw własności przemysłowej, edycją i projektowaniem skomplikowanych pism i wniosków, przygotowaniem formularzy oraz wszelkiej dokumentacji w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych oraz dotyczących naruszeń praw intelektualnych.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki obce:

angielski

Daria Dymkowska

Aplikant adwokacki
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Daria specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

Wykształcenie:

Daria ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską pt. „Prawa własności intelektualnej jako wkład niepieniężny do spółek kapitałowych w polskim systemie prawnym”. Uczestniczka Szkoły Praw Własności Intelektualnej organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Pełniła funkcję Prezesa Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW. Jest absolwentką Sekcji Cywilnej Kliniki Prawa WPiA UW, którą ukończyła z wyróżnieniem.

Języki obce:

angielski

Hobby:

podróże, literatura i podcasty z gatunku true crime, koty brytyjskie, świat przyrody

Mateusz Andrzejczak

Aplikant radcowski
[email protected]

Specjalizacje i doświadczenie zawodowe:

W kancelarii LDS Mateusz jest zaangażowany w sprawy związane z ochroną praw własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych oraz zwalczaniem handlu towarami podrobionymi. W kręgu zainteresowań Mateusza znajduje się ochrona dóbr osobistych osób fizycznych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2023 r. obronił pracę magisterską zatytułowaną „Problemy prawne związane z komercjalizacją wizerunku” w Katedrze Prawa Handlowego UW. Uczestnik Szkoły Praw Własności Intelektualnej organizowanej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie.

Języki obce:

angielski, hiszpański

Hobby:

piłka nożna, muzyka i taniec, historia XX wieku

Wiktor Górzyński

Aplikant rzecznikowski
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Wiktor zdobywał doświadczenie już w trakcie studiów, odbywając staż w jednej z największych kancelarii patentowych w Polsce, w ramach którego zajmował się zgłoszeniami patentowymi i weryfikacją tłumaczeń z dziedziny chemii i biotechnologii.

W kancelarii LDS Wiktor zaangażowany jest w sprawy sporne i zgłoszeniowe obejmujące dziedziny chemii, biotechnologii i farmacji oraz stale kształci się pod okiem doświadczonego zespołu rzeczników patentowych.

Wykształcenie:

Wiktor ukończył z wyróżnieniem kierunek technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w szeroko pojętych funkcjonalnych materiałach polimerowych do zastosowań zarówno w przemyśle, jak i medycynie.

W 2023 r. Wiktor rozpoczął kształcenie jako aplikant rzecznikowski.

Języki:

angielski

Hobby:

szachy, pływanie, literatura

Aleksandra Poniatowska

Aplikantka rzecznikowska
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Aleksandra jest aplikantką rzecznikowską, która doświadczenie zdobywała pracując w międzynarodowych kancelariach patentowych, gdzie pod opieką rzeczników patentowych zajmowała się między innymi procedowaniem zgłoszeń patentowych oraz przygotowaniem analiz zdolności i czystości patentowej.

Obecnie Aleksandra zaangażowana jest w sprawy sporne i zgłoszeniowe obejmujące dziedziny chemii, biotechnologii i farmacji.

Wykształcenie:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia, specjalność Mikrobioanalityka (studia ukończone z wyróżnieniem).

W 2022 r. Aleksandra rozpoczęła aplikację rzecznikowską.

Języki:

angielski, niemiecki

Weronika Markowska

Praktykantka
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Weronika zaangażowana jest w sprawy dotyczące ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

Wykształcenie:

Weronika studiuje obecnie prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki obce:

angielski

Hobby:

polskie kino współczesne, teatr, wędrówki

Magdalena Michałkiewicz

Tłumacz przysięgły
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Magdalena jest tłumaczką przysięgłą języka angielskiego od 2013 r. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów z dziedziny własności intelektualnej, które zdobywała współpracując z warszawskimi kancelariami prawnymi. Magdalena jest również doświadczoną nauczycielką przekładu prawniczego, angielskiego języka prawniczego, biznesowego i ESL.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, 2007
Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki, 2008
Collegium Civitas Studium podyplomowe w zakresie przekładu prawniczego, 2012

Języki:

angielski, włoski, niemiecki

Hobby:

podróżowanie, caravaning, wędrówki górskie, kolekcjonowanie sukienek

Paulina Mielczarek

Koordynator Działu Wsparcia Prawnego
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w pracy administracyjnej zdobywała w polskich i międzynarodowych firmach, a także podczas kilkuletniej pracy na jednej z warszawskich uczelni.

W LDS Paulina wspiera pracę prawników i rzeczników patentowych w prowadzonych projektach jak i w pracy administracyjnej, a w szczególności Dział Patentowy.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z dziedziny własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz menadżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Języki obce:

angielski

Anna Laszkiewicz

Paralegal
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy asystenckiej i administracyjnej zdobyła pracując  kilkanaście lat w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie, a także w firmach z branży telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.

W LDS Anna wspiera rzeczników patentowych w prowadzonych polskich i europejskich projektach zgłoszeniowych oraz związanej z tym pracy administracyjnej. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji, wniosków i pism do urzędów (UPRP, EPO) oraz monitoruje stan spraw i terminy.

Wykształcenie:

Absolwentka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki obce:

angielski, hiszpański (komunikatywny)

Hobby:

koty, samoloty, język hiszpański, jazz, dobre kino, teatr

Karolina Krasnodębska

Paralegal
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Karolina posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze administracji, w tym czteroletnie doświadczenie jako kierownik administracji w jednej z warszawskich kancelarii prawno-patentowych. W LDS odpowiada za wsparcie działu prawnego.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – administracja.

Języki obce:

angielski

Hobby:

bieganie, podróże, kuchnia wegetariańska i bliskowschodnia

Aneta Olszewska

Paralegal
[email protected]

Specjalizacje i doświadczenie zawodowe:

Aneta w LDS zajmuje się czynnościami administracyjnymi związanymi ze wsparciem działu prawnego. Działa również w obszarze marketingu, dbając o prawidłowy i terminowy przepływ informacji, dokumentów oraz kontakt z klientami. Bierze udział w przygotowaniu ofert oraz wspiera prace nad bieżącymi projektami.

Doświadczenie w pracy asystenckiej zdobywała w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pt. „System prawno-ustrojowy Chińskiej Republiki Ludowej”.

Języki obce:

angielski

Hobby:

malarstwo olejne, muzyka klasyczna, narciarstwo

Julia Dybkowska

Recepcjonistka
[email protected]

Specjalizacje i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w pracy administracyjnej zdobywała w centrum psychoterapii oraz fundacji.

Zajmuje się między innymi: rozliczaniem faktur, bilowaniem tłumaczeń, obsługą telefonów oraz skrzynki mailowej.

Wykształcenie:

Studentka czwartego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS.

Języki obce:

angielski

Hobby:

psychologia, wizaż