WARSAW 03:24 AM WARSAW 03:24 AM
GET IN TOUCH LDS Łazewski Depo & Partners LinkedIn
PL EN
PL EN
MENU

Kim jesteśmy

Zawsze uważaliśmy, że wysokie wyspecjalizowanie w dziedzinie własności intelektualnej oraz wyróżniająca się jakość usług to klucz do sukcesu.

01 .
State of the art

Wdrażamy najnowsze trendy w praktyce stosowania prawa w Polsce i na świecie.

Branża IP to dziedzina podlegająca, ze względu na znaczną innowacyjność, ciągłym zmianom. Uważnie śledzimy orzecznictwo oraz zmiany ustawodawcze, bacznie przyglądamy się precedensowym sprawom w dziedzinie IP w Polsce, w Europie i na świecie. Prowadzimy sprawy, w których już na początku należy uwzględnić możliwość odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce.

Nasi wspólnicy uczestniczyli w wielu sprawach precedensowych, które zmieniły sposób postrzegania przepisów prawnych w zakresie własności intelektualnej oraz pozwoliły wdrożyć do prawa polskiego koncepcje prawne wcześniej stosowane w innych krajach.

Wspólnicy i członkowie naszej spółki uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych seminariach i szkoleniach. Działamy w wielu stowarzyszeniach IP na świecie: AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), INTA (International Trademark Association), LES (Licensing Executives Society), ECTA (European Communities Trade Mark Association), Marques (The Association of European Trade Mark Owners), PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group), EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) oraz w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

AIPPI — Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle

INTA — International Trademark Association

LES — Licensing Executives Society

ECTA — European Communities Trade Mark Association

Marques — The Association of European Trade Mark Owners

PTMG — Pharmaceutical Trade Marks Group

EPI — Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Polska Izba Rzeczników Patentowych

02 .
Strategia

Szeroki wachlarz usług z zakresu ip pozwala nam patrzeć na każdą sprawę w sposób strategiczny.

Każdą sprawą zajmujemy się od początku do końca. Angażujemy w tym celu zespół pracowników kancelarii, starając się rozwiązać problem w sposób możliwie jak najprostszy, analizując go z prawnego, technicznego i biznesowego punktu widzenia. Komunikacja z Klientem przebiega w prosty sposób - za pośrednictwem jednej, wyznaczonej specjalnie w tym celu osoby. Zajmując się sprawą, bierzemy pod uwagę jej całościowy kontekst - rolę dóbr niematerialnych w firmie, lokalne i globalne konsekwencje decyzji biznesowych, relacje z konkurencją. Dzięki temu możemy myśleć i działać w sposób twórczy oraz stosować prawdziwie strategiczne rozwiązania.

Zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z klientem, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

03 .
Synergia

Współdziałanie na każdym poziomie.

Zwracając się do nas w sprawach związanych z własnością intelektualną bądź pokrewnych, mogą Państwo liczyć na pomoc zespołu specjalistów gotowych sprostać Państwa potrzebom i oczekiwaniom strategicznie i prawniczo. Cenimy współdziałanie, którego skutkiem jest synergia wynikająca z połączenia umiejętności technicznych, proceduralnych, prawnych i praktycznych.

Najwyższy standard można osiągnąć jedynie w przyjaznym środowisku pracy.

Usługi

Zarządzanie portfelami praw

Oferujemy kreatywne strategie składania wniosków o rejestrację w zależności od zamierzeń klienta i działań konkurencji. Nasz zespół odpowiedzialny za formalne prowadzenie spraw sprawnie dokonuje przedłużeń oraz skutecznie zarządza innymi aspektami portfela. Częścią naszego globalnego podejścia do klientów jest monitorowanie ogólnego orzecznictwa administracyjnego w celu zdobycia wiedzy na temat rozstrzygnięć stosujących się do poszczególnych sytuacji naszego klienta.

Odnosimy sukcesy w postępowaniach rejestracyjnych, m.in. poprzez kwestionowanie ugruntowanych interpretacji prawnych odnoszących się do zagadnień takich jak wystarczające ujawnienie lub wprowadzenie podejścia „problem i jego rozwiązanie” w analizie poziomu wynalazczego.

Zobacz zespół

Znaki towarowe

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich na wszystkich etapach egzekwowania praw ochronnych na znaki towarowe. Skuteczność egzekwowania praw jest naszym głównym celem na wszystkich etapach pomocy prawnej dotyczącej znaków towarowych.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Kreatywność jest niezwykle istotnym aspektem pracy przy egzekwowaniu praw ochronnych. Ściśle współpracujemy z klientem, aby dogłębnie zrozumieć problem oraz udzielić praktycznej porady.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Czas jest zawsze niezwykle istotny w pracy prawnika, ale szczególnie przy egzekwowaniu praw ochronnych. Jesteśmy świadomi, jak bardzo ważne jest sprawne działanie oraz szybkie uzyskanie zabezpieczenia roszczeń lub dowodów. W wielu wypadkach zdołaliśmy uzyskać postanowienia o zabezpieczeniu już w kilka dni po wniesieniu sprawy.

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Nasza Kancelaria prowadzi wiele spraw, w których wykorzystywane są przepisy implementowanej niedawno do polskiego prawa Dyrektywy UE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. W Polsce pojawia się już orzecznictwo oparte na tych przepisach. Rozumiemy, że we wszelkich działaniach w celu egzekwowania praw musi pojawić się spojrzenie biznesowe. Jesteśmy świadomi, że, jak w innych sytuacjach biznesowych, występuje tu relacja ryzyka i potencjalnego zysku. Właśnie w ten sposób przedstawiamy naszą strategię klientom.

ZNAKI NIETYPOWE

Posiadamy doświadczenie w egzekwowaniu nie tylko praw ochronnych na typowe znaki słowne lub graficzne, ale również na znaki będące kombinacją kolorów, produktem lub opakowaniem.

Zobacz zespół

Patenty

PODEJŚCIE STRATEGICZNE
Spory patentowe są zwykle bardzo skomplikowane. Niezbędne przy ich prowadzeniu są kompetencje z zakresu techniki, procedur i prawa materialnego, które muszą się uzupełniać i tworzyć w każdym wypadku spójną całość stosowną do danej sprawy.

NARUSZENIA PATENTÓW
Sprawy o naruszenie patentów rozstrzygają w Polsce z reguły sądy gospodarcze. Istnieje możliwość ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń, również zabezpieczenie udzielane jeszcze przed wysłuchaniem drugiej strony. Sądy mogą powoływać biegłych dla wyjaśnienia technicznych aspektów sprawy. Sądy nie mogą orzekać w sprawach ważności patentów. Istnieje rozbieżne orzecznictwo na temat zawieszania postępowania sadowego na czas postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie unieważnienia patentu.

DOKTRYNA EKWIWALENTÓW W POLSKIM PRAWIE
Orzecznictwo dotyczące doktryny ekwiwalentów jest w Polsce ograniczone. Jeden ze wspólników kancelarii jest obecnie zaangażowany w niezwykle skomplikowany sądowy proces z zakresu farmaceutyków, w toku którego Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził ostatnio, że istnieje konieczność wykładni zastrzeżeń patentowych w Polsce oraz że może to być wykładnia rozszerzająca, wychodząca poza dosłowne brzmienie.

UNIEWAŻNIENIE
Sprawy o unieważnienie są rozpatrywane przed Urzędem Patentowym RP, natomiast skargę na jego decyzję wnosi się do sądu administracyjnego (co do zasady wniesienie skargi nie powoduje zawieszenia wykonania decyzji Urzędu Patentowego RP). Wzajemne zależności pomiędzy procedurą cywilną i administracyjną oraz wykonalność decyzji Urzędu Patentowego w pierwszej instancji są obszarem niezwykle skomplikowanym, wymagającym kompetencji strategicznej jak i proceduralnej, niezbędnej by osiągnąć cele zamierzone w postępowaniu.

POSŁUGIWANIE SIĘ OPINIAMI BIEGŁYCH
Sprawy patentowe często przeistaczają się w „wojnę biegłych”. Chociaż tylko opinie biegłych wyznaczonych przez sąd są uwzględniane jako dowody w postępowaniu, strony powinny i niejednokrotnie powołują własnych biegłych, którzy przygotowują opinie lub nawet składają zeznania. Dokładna znajomość odpowiednich dziedzin nauki pozwala nam zidentyfikować właściwe osoby, które mogłyby występować jako biegli wyznaczeni przez sąd, lub które moglibyśmy powołać z naszej strony.

Zobacz zespół

Prawo farmaceutyczne

Klienci z branży farmaceutycznej mogą także korzystać z naszego doświadczenia z obszaru prawa farmaceutycznego.

Doradztwo dla sektora farmaceutycznego i szeroko pojętego sektora „life sciences” to jedne z najbardziej skomplikowanych części naszej pracy. Nasza praktyka w zakresie uzyskiwania patentów farmaceutycznych obejmuje kilkaset zgłoszeń oraz udzielonych już patentów. Niejednokrotnie zdołaliśmy podważyć restrykcyjne praktyki Urzędu Patentowego w zakresie oceny poziomu wynalazczego i wymogu dostatecznego ujawnienia, zdobywając istotne doświadczenie w tym zakresie. Nasz zespół zajmujący się postępowaniami spornymi jest zaangażowany w kilka skomplikowanych spraw dotyczących egzekwowania patentów na związki czynne, procesy chemiczne i kompozycje farmaceutyczne oraz związanych z nimi postępowań o unieważnienie praw.

Zobacz zespół

Ochrona postaci produktu

Nasza kreatywność i podejście strategiczne znajdują najlepsze zastosowanie w sprawach dotyczących ochrony postaci produktu. Dziedzina ta wymaga zręcznej koordynacji przepisów z zakresu nieuczciwej konkurencji, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, a niekiedy również innych obszarów. Naszym zdaniem tylko specjalizacja w tej dziedzinie pozwala posiadać specjalistyczne know-how niezbędne do przeprowadzenia skomplikowanych sporów.

ZNAKI TRÓJWYMIAROWE
Nasi wspólnicy przeprowadzali postępowania rejestrowe i postępowania sporne dotyczące wzorów/projektów opakowań na napoje alkoholowe, perfumy i inne produkty. Są to często sprawy wzbudzające ogromne wątpliwości, w toku których dyskusji poddawane są najbardziej podstawowe przepisy o znakach towarowych.

ZNAKI KOLOROWE
Reprezentowaliśmy klientów i współtworzyliśmy strategie ochrony również w sprawach dotyczących ochrony kolorów oraz kombinacji kolorów, którymi oznaczano opakowania produktów.

WZORY ZAREJESTROWANE I NIEZAREJESTROWANE
Unia Europejska znajduje się w światowej awangardzie, jeśli chodzi o przepisy o wzorach przemysłowych. Koncepcje indywidualnego charakteru oraz ogólnego wrażenia wzoru są powoli definiowane w orzecznictwie. Prawnicy LDS śledzą na bieżąco najnowsze kierunki tego rozwoju oraz przyczyniają się do ich przyjmowania w Polsce.

Zobacz zespół

Zwalczanie handlu towarami podrobionymi

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w reprezentowaniu właścicieli wiodących marek, pomagamy naszym klientom dogłębnie zrozumieć realia polskiego systemu prawnego.

ZATRZYMANIA CELNE
Polskie organy celne cieszą się dobrymi wynikami w przechwytywaniu i zatrzymywaniu towarów podrobionych i pirackich nie tylko na granicy, ale również wewnątrz kraju. Współpracujemy z organami celnymi w sprawach takich jak:

 • wymiana danych
 • szkolenia celników
 • zatrzymania celne
 • warunki ugód zawieranych z naruszycielami
 • powiązania procedur celnych z innymi procedurami
 • polska faza ochrony celnej uzyskiwanej na cały obszar Wspólnoty

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PODRABIANIE PRODUKTÓW
W wielu przypadkach postępowanie karne skutecznie zniechęca dystrybutorów towarów podrobionych oraz przerwać łańcuch dostaw. Zmierzamy do ochrony interesów naszych klientów poprzez wykorzystanie w postępowaniu karnym uprawnień przysługujących pokrzywdzonym. Mamy doświadczenie w praktycznym postępowaniu wobec zmieniającego się podejścia Policji, prokuratorów i sądów do kwestii towarów podrobionych. Tam, gdzie to niezbędne, koordynujemy dostarczanie dowodów w postępowaniach i wymieniamy informacje z odpowiednimi urzędnikami państwowymi.

POSTĘPOWANIE CYWILNE
Jeżeli możliwe jest zidentyfikowanie osób zaangażowanych w podrabianie produktów i dochodzenie odpowiedzialności majątkowej za te czyny, warto jest obrać drogę postępowania cywilnego. Proces cywilny pozwala domagać się zakazania określonych działań – również na czas postępowania sądowego – uzyskać odszkodowanie i daje wiele innych środków prawnych. Bacznie przyglądamy się sprawom, w których pośrednicy handlowi, tacy jak organizatorzy aukcji internetowych, mogą zostać skutecznie zniechęceni do prowadzenia tego typu działalności na drodze postępowania sądowego.

Zobacz zespół

Transakcje

W wielu przypadkach nabycie wyłącznych praw lub odpowiedniego zakresu licencji na patenty, wzory przemysłowe czy znaki towarowe jest lepszą strategią niż budowanie tych aktywów od podstaw. Przeniesienie praw własności intelektualnej wymaga zbadania stanu nabywanych praw oraz identyfikacji wszelkich kwestii związanych z potencjalnym ryzykiem związanym z IP. Trzeba mieć je na uwadze od początku, gdyż mogą one wpłynąć na kształt i strukturę całej transakcji. Wynegocjowane umowy powinny zabezpieczać wszystkie, istotne z punktu widzenia dobra klienta, kwestie. Służymy również doradztwem prawnym w zakresie IP przy większych transakcjach korporacyjnych, takich jak fuzje i przejęcia.

Zobacz zespół

Sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji

Przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji wspierają ochronę niektórych praw własności intelektualnej oraz stanowią środki zwalczania pasożytniczych i nieuczciwych praktyk, tam gdzie nie można wykorzystać zarejestrowanych praw własności przemysłowej. W stosunkowo krótkiej historii gospodarki rynkowej w Polsce niektóre podstawowe zagadnienia z tej dziedziny nadal nie zostały rozstrzygnięte: czym są nieuczciwe praktyki w biznesie, jakie jest prawdopodobieństwo, że przeciętny konsument zostanie wprowadzony w błąd, albo czy posiadanie pewnych praw własności przemysłowej usprawiedliwia działanie na szkodę konkurencji. Dlatego też, aby odnieść sukces, stanowisko klienta musi zawsze być przedstawione w bardzo przemyślany sposób. Udzielamy klientom pomocy prawnej w różnych dziedzinach, np.:

 • ochrona nazw firmy przedsiębiorstwa
 • ochrona konfiguracji produktu
 • ochrona tajemnic handlowych
 • zarzuty nieuczciwej reklamy

Zobacz zespół

Prawo autorskie

Nasze doświadczenie obejmuje różne aspekty prawa autorskiego:

 • sporządzanie i negocjowanie wszystkich typów umów dotyczących przygotowania utworów reklamowych
 • doradztwo w sprawach dotyczących praw autorskich w marketingu, projektowaniu oznaczeń i opakowań
 • reprezentowanie wydawców w przygotowaniu i negocjacji umów oraz w sprawach spornych
 • prowadzenie postępowań spornych w różnych dziedzinach.

Zobacz zespół

Prawo reklamy

Postrzegamy budowanie marki oraz ochronę własności intelektualnej jako na dwa oblicza tego samego złożonego procesu – tworzenia i ochrony praw niematerialnych, jakie przedsiębiorstwo może mieć wobec swoich produktów. Posiadamy rozległe doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług prawnych, dużym sieciowym i lokalnym agencjom reklamowym. Przedstawiamy rozwiązania oparte na dogłębnej i szerokiej analizie prawnej, jednocześnie bacząc na potrzeby i realia właściwe tej dziedzinie biznesu. Zajmujemy się doradztwem we wszelkich kwestiach prawnych związanych z komunikacją marketingową:

 • ustalenie modelu współpracy pomiędzy reklamodawcą a agencją
 • sporządzanie umów dotyczących różnych projektów począwszy od produkcji reklam telewizyjnych aż po nietypowe działania BTL (reklama below-the-line)
 • nabycie potrzebnych praw własności intelektualnej oraz zminimalizowanie ryzyka naruszenia praw osób trzecich
 • komercjalizacja wizerunku, umowy z aktorami i modelami
 • kontrakty z gwiazdami
 • ocena zgodności strategii marketingowych z prawem oraz chronionymi interesami osób trzecich
 • aspekty prawne oznaczania produktów
 • ochrona danych osobowych
 • wszechstronne rozwiązania dla konkursów i loterii promocyjnych
 • reprezentowanie klientów na wszystkich etapach sporów.

Zobacz zespół

Żywność i napoje

Łączymy ogólną znajomość prawa ze znajomością szczegółów dotyczących produkcji, oznaczenia i komunikacji marketingowej artykułów spożywczych. Pracujemy zarówno dla nowych marek, jak i dla marek z długoletnią tradycją na polskim rynku. Służymy naszym klientom pomocą w zakresie:

 • badania i minimalizowania ryzyka prawnego związanego z wprowadzaniem nowych produktów i opakowań
 • sprawdzania zgodności z przepisami regulującymi poszczególne grupy produktów żywnościowych
 • nabywania lub rejestracji praw pozwalających na ochronę produktów.

Zobacz zespół

Ochrona prawna odmian roślin

Nasza kancelaria, jako jedna z niewielu na polskim rynku, oferuje doradztwo oraz pomoc prawną związaną z ochroną nowych odmian roślin. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

1. kompleksowe doradztwo oraz reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych do odmian roślin na etapie przedsądowym oraz sądowym, m.in.:

 • ocena prawna naruszeń i przygotowywanie wezwań do zaniechania naruszeń,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach mających na celu polubowne rozwiązanie sporu,
 • prowadzenie postępowań cywilnych oraz karnych;

2. przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z odmianami roślin, w tym umów licencyjnych oraz przenoszących prawa wyłączne;

3. przygotowywanie opinii prawnych i analiz w sprawach związanych z odmianami roślin;

4. opracowywanie strategii działania oraz egzekwowania praw wyłącznych do odmian roślin;

5. współpracę z organami celnymi, w tym:

 • wymianę danych oraz prowadzenie szkoleń, w ramach których celnikom prezentowane są prawa do odmian roślin przysługujące klientom i związane z nimi kwestie szczególne,
 • reprezentowanie klientów w przypadku zatrzymań celnych transportów towarów naruszających prawa wyłączne do odmian roślin.

Współpracujemy też ze specjalistami kompetentnymi w zakresie rejestracji odmian roślin.

Zobacz zespół

EP Validations

LDS is your go to address whenever Poland is listed in your B1 publication.

LDS reinterpretation of the role of the modern patent agent creates added value for our clients. Your innovations excite us, and we are a reliable service provider and a trusted partner. You can always get a free estimate for European patent validation, even for last-minute filings.

 

Dowiedz się więcej

Zobacz zespół

Zespół

Marek
Łazewski

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Michał
Siciarek

Adwokat
[email protected]

Sławomira
Łazewska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Anna
Królikowska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Zofia
Szczepańska

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Krystyna
Żurawska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Agnieszka
Gałązka-Kuszczyk

Radca prawny
[email protected]

Iwona
Waglowska

Radca prawny
[email protected]

Izabela
Skrzyńska-Majewska

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Aleksandra
Sołyga-Żurek

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Michał
Rybarczyk

Radca prawny
[email protected]

Adam
Kudaj

Dr n. chem., inżynier, rzecznik patentowy
[email protected]

Eliza
Stypińska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Michał
Nejman

Rzecznik patentowy
[email protected]

Katarzyna
Jastrzębska-Białecka

Adwokat
[email protected]

Maciej
Smyk

Radca prawny
[email protected]

Natalia
Łaski

Aplikant radcowski
[email protected]

Małgorzata
Krawczyk

Radca prawny
[email protected]

Marcin
Prokop

Młodszy specjalista ds. patentów
[email protected]

Jakub
Król

Młodszy specjalista ds. patentów
[email protected]

Magdalena
Pyszka

Młodszy specjalista ds. patentów
[email protected]

Katarzyna
Pulit

Aplikant radcowski
[email protected]

Daria
Dymkowska

Junior associate
[email protected]

Anna
Biłos

Starszy specjalista ds. znaków towarowych
[email protected]

Paulina
Mielczarek

Paralegal
[email protected]

Karolina
Krasnodębska

Paralegal
[email protected]

Anna
Laszkiewicz

Paralegal
[email protected]

Olga
Łaska

Młodszy specjalista ds. administracji
[email protected]

EP VALIDATIONS

Monika
Pawłowska

Koordynator Działu walidacji i rejestrów

Martyna
Paduch

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Andrzej
Kołodziejek

Starszy specjalista ds. walidacji i rejestrów

Anna
Sobieszczak-Kokosza

Starszy specjalista ds. walidacji i rejestrów

Magdalena
Gołębiewska

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Agnieszka
Żytowiecka

Aplikant rzecznikowski

Katarzyna
Jastrzębska-Białecka

Adwokat

Dorota
Olbryś

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Natalia
Sakowicz-Pokorska

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Małgorzata
Stępień

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Aleksandra
Dziuba

Specjalista ds. walidacji i rejestrów

Monika
Ostrowska

Młodszy specjalista ds. walidacji i rejestrów

Marek Łazewski

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Wspólnik zarządzający, Europejski rzecznik patentowy;

Marek zajmuje się głównie skomplikowanymi sprawami spornymi dotyczącymi patentów, znaków towarowych oraz wzorów; prowadzi szereg skomplikowanych procesów związanych z ochroną patentową farmaceutyków, włącznie z problematyką ochrony zgodnie z doktryną ekwiwalentów.

Wykształcenie:

 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (tytuł magistra ekonomii);
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • Wpisany na listę rzeczników patentowych w 1999. (Od 2004 roku Europejski Rzecznik Patentowy);

Wcześniej partner w kancelarii Łazewska i Łazewski.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Secretary General w zarządzie the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) w Zurichu;
 • Członek Zarządu EPLIT – the European Patent Litigators Association;

Doradzał Ministerstwu Gospodarki w kwestiach prawnych i ekonomicznych związanych z wprowadzeniem Patentu Wspólnotowego w Polsce;

Członek IPR Enforcement Experts Group zorganizowanej przez DG ENTR.

Rankingi:

 • Rekomendacja w Chambers & Partners Europe i Global Guides – corocznie od 2011 roku
 • Rekomendacja w WTR 1000 -The World’s Leading Trademark Professionals – corocznie od 2016 roku
 • Rekomendacja w IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals – corocznie od 2011 roku
 • Nagroda Who’s Who Legal w kategorii Znaki Towarowe w roku 2009; w kategorii Trademark Lawyers w roku 2011, oraz w kategorii Business Lawyers w roku 2012
 • Wyróżnienie w kategorii Business Trademark Lawyers 2013 oraz Business Patent Lawyers 2013 przez Who’s Who
 • Rekomendacja w Legal 500: Europe, Middle East & Africa 2013’s

Języki obce:

angielski, francuski oraz rosyjski

Hobby:

maratony i inne biegi długodystansowe

Michał Siciarek

Adwokat
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Michał doradza w sprawach związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz w innych sprawach spornych. Koordynuje działania karne, administracyjne oraz celne dotyczące zwalczania podrabiania towarów. Doradza w sprawach reklamy i strategii marketingowych oraz w kwestiach umów i transakcji odnoszących się do praw własności intelektualnej. Doświadczenie Michała uwzględnia również doradztwo wielu sieciowym i lokalnym agencjom reklamowym, jak również działom marketingowym i reklamodawcom.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Absolwent muzykologii na Akademii Teologii Katolickiej;
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim;

Wcześniej wspólnik w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Członek  INTA – Copyright Committee oraz AIPPI – Commercialization Committee
 • W okresie pomiędzy 2004-2008 przewodniczył IPR Committee w American Chamber of Commerce
 • Wykłada prawo autorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na Politechnice Warszawskiej
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie

Publikacje:

 • Współautor rozdziału dotyczącego Polski w The Intellectual Property Review, II edycja (publikacja z czerwca 2013 – pod red. Robert L Baechtold)
 • Współautor rozdziału dotyczącego Polski w The Intellectual Property Review, III edycja (publikacja z czerwca 2014 – pod red. Robert L Baechtold)
 • Współautor rozdziału dotyczącego Polski w The Intellectual Property Review, IV edycja (publikacja z czerwca 2015 – pod red. Robert L Baechtold)

Rankingi:

WTR1000 – The World’s Leading Trademark Professionals

Rekomendacja w Legal 500: Europe, Middle East & Africa 2013’s

Języki obce:

angielski, francuski, niemiecki

Sławomira Łazewska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała jako ekspert w Departamencie Patentów Urzędu Patentowego RP. W roku 1975 rozpoczęła pracę w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie na stanowisku rzecznika patentowego. Uczestniczyła w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących polskich i międzynarodowych wniosków patentowych z dziedziny chemii polimerów i chemii ogólnej. Od 1989 do 1995 zasiadała w Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego RP.

Ogromne doświadczenie w obszarze IP, włączając postępowania sądowe oraz postępowania sporne (również występując jako biegły w sprawach dotyczących patentów).

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego;

W 1995 r. założyła spółkę, która z czasem stała się jedną z wiodących kancelarii rzeczników patentowych w Polsce – Łazewska i Łazewski.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Sławomira jest Członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych Prowadzących Prywatne Kancelarie, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle) oraz AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle);

Języki obce:

angielski

Anna Królikowska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobywała między innymi jako technolog w chemicznych instytutach badawczych. Po uzyskaniu uprawnień rzecznika patentowego pracowała jako rzecznik patentowy – kierownik zespołu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. W latach 1989- 1995 zasiadała w Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego. Od roku 2000 świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Specjalizuje się w zakresie wynalazków z dziedziny chemii i farmaceutyki między innymi w kwestiach dotyczących redagowania dokumentacji zgłoszeniowej, postępowania przed Urzędem Patentowym RP, spraw spornych w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i umów dotyczących praw wyłącznych.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Języki obce:

francuski, angielski

Zofia Szczepańska

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Początkowe doświadczenie zdobywała w przemyśle chemicznym, a następnie jako ekspert Urzędu Patentowego RP. Wieloletni członek Komisji Odwoławczej RP i Kolegium do spraw spornych. Odbyła szereg szkoleń, krajowych i zagranicznych, w tym kilkutygodniowe w EPO (Haga, Monachium). Od roku 1997 świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Specjalizuje się w zakresie wynalazków z dziedziny chemii, zwłaszcza chemii organicznej, farmacji i środków ochrony roślin.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: technologia organiczna i analiza instrumentalna. Wpisana na listę rzeczników patentowych w 1993 r.
(od 2004 r. europejski rzecznik patentowy).

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Języki obce:

angielski

Krystyna Żurawska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Szef Praktyki Znaków Towarowych;

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Baker McKenzie Warszawa.

Krystyna specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących krajowych i unijnych znaków towarowych, wzorów wspólnotowych oraz postępowaniach arbitrażowych w zakresie domen.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z dziedziny własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; aplikację rzeczniowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych ukończyła w 2011 r.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • Członek Rady ECTA oraz ECTA Harmonisation Committee – europejskie stowarzyszenie zrzeszające ponad 1500 członków, promujące wiedzę o prawie własności intelektualnej z zakresu znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz prawa autorskiego pośród krajów Unii Europejskiej,
 • Członek AIPPI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej,
 • Członek INTA – the International Trademark Association. W ramach organizacji INTA Krystyna bierze czynny udział w pracach INTA Free Trade Agreements Subcommittee of the Harmonization of Trademark Law and Practice Committee.

Języki obce:

Krystyna mówi biegle po angielsku.

Hobby:

flamenco, słowiańska literatura fantasy, windsurfing, snowboard, pieczenie muffinów

Agnieszka Gałązka-Kuszczyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym jednej z największych na polskim rynku firm farmaceutycznych, a także Ministerstwie Zdrowia oraz Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Agnieszka zajmuje się sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego, własności przemysłowej, ochrony praw autorskich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa żywnościowego oraz tzw. produktów z pogranicza (suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych).

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek EPLAW – The European Patent Lawyers Association

Języki obce:

angielski

Hobby:

teatr alternatywny, ogrodnictwo

Iwona Waglowska

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej wspierając klientów w zakresie ochrony prawno-autorskiej, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak również zwalczania nieuczciwych zachowań konkurencyjnych. Iwona posiada również bogate doświadczenie zawodowe w doradztwie z zakresu prawa reklamy, promocji oraz ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych (w tym przed Urzędem Patentowym RP). Klienci wspierani przez Iwonę działają w różnorodnych dziedzinach przemysłu m.in. są to wydawnictwa prasowe, agencje reklamowe, podmioty z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, FMCG oraz motoryzacyjnej.

Iwona jest autorką wielu publikacji prasowych dotyczących praw na dobrach niematerialnych.

Języki obce:

angielski

Hobby:

fotografia

Izabela Skrzyńska-Majewska

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Rzecznik patentowy, Europejski rzecznik patentowy (EQE 2015) 

Izabela specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowych spornych dotyczące patentów z dziedziny chemii, farmacji, biotechnologii i mechaniki.

Wykształcenie:

Ukończyła Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (mgr inż. Biotechnologii przemysłowej);

Była stypendystką Uniwersytetu w Wiedniu i Uniwersytetu w Bayreuth oraz praktykantką na Uniwersytecie w Konstancji;

Odbyła szkolenie „Basic training course on the European Patent Law”, Warszawa 2009 – 2011 CEIPI (Universite de Strasbourg).

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek AIPPI – Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej

Języki obce:

angielski, niemiecki

Aleksandra Sołyga-Żurek

Europejski rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Aleksandra jest doktorem nauk biologicznych, ze specjalizacją w biologii molekularnej i genetyce. Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym (egzamin EQE). Doradza w sprawach związanych z ochroną patentową, w procedurze polskiej, europejskiej i międzynarodowej, a także w sprawach spornych. Wykonuje również badania zdolności i czystości patentowej.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat w Instytucie Genetyki i Biotechnologii
 • Basic Training Course on European Patent Law 2014 (prowadzone przez Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Uniwersytet w Strasburgu)

Języki:

angielski, francuski, japoński

Michał Rybarczyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie praktyk w warszawskim biurze jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych oraz stażu w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie procesowym w Miami na Florydzie (USA);
Specjalizuje się w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz własności intelektualnej, a przede wszystkim związanych z ochroną patentów i znaków towarowych.

Wykształcenie:

Michał ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, rok przebywał na stypendium na wydziale prawa Ludwig Maximilians Universität w Monachium (Niemcy). Jest także absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Levin College of Law – University of Florida oraz Uniwersytet Warszawski (najwyższy wynik na roku).

Działalność i członkostwo w organizacjach:

W trakcie studiów był członkiem Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej „IP” i Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport”, a także pełnił funkcje członka zarządu tych kół.

Publikacje:

Artykuł „Liga zawodowa – organizacja w Polsce i w USA – postulaty de lege ferenda” w „Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych. Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej”, Kraków 2014.

Języki obce:

angielski; niemiecki

Hobby:

podróże, tenis, jazda na nartach, gry fabularne (RPG)

Adam Kudaj

Dr n. chem., inżynier, rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Adam specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań patentowych w tym badaniu nowości i czystości patentowej oraz badaniu stanu techniki w oparciu o ogólnodostępne oraz komercyjne bazy patentowe. Jest zaangażowany w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych i dotyczących naruszeń patentów w dziedzinach chemicznych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej w 2009 roku.

W kwietniu 2017 roku zdał egzamin nadający uprawnienia rzecznika patentowego.

Języki obce:

angielski

Eliza Stypińska

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Eliza specjalizuje się w postępowaniu zgłoszeniowym, spornym i dotyczącym naruszeń patentów z dziedziny mechaniki.

Wykształcenie:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalności Systemy Ochrony Środowiska, ze specjalizacją Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska; ukończone Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; a także zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);

Członek AIPPI – Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej.

Języki obce:

angielski, niemiecki

Hobby:

literatura i kultura krajów anglojęzycznych, nowe technologie, Formuła 1

Michał Nejman

Rzecznik patentowy
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Michał posiada bogate doświadczenie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Uczestniczył w procesie wytwarzania substancji czynnych (API). Opracowywał nowe drogi syntezy wielu związków organicznych. Biegle posługuje się różnymi technikami analitycznymi takimi jak HPLC, NMR, MS, TLC (HPTLC), IR, DSC, XRPD. Posiada doświadczenie w procesie rejestracji produktów leczniczych, przygotowywaniu dokumentacji rejestracyjnej, w szczególności dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej w zakresie chemii, wytwarzania i kontroli (CMC). Uczestniczył w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi doustnymi postaciami leków o modyfikowanym uwalnianiu, koordynował produkcję serii pilotażowych oraz brał udział w planowaniu badań BEQ.

W kancelarii LDS Michał zajmuje się walidacją patentów europejskich z dziedziny chemii i farmacji oraz doradza w sprawach spornych obejmujących te dziedziny.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Specjalizuje się w technologii chemicznej związków organicznych, w szczególności w dziedzinie chemii medycznej. Tytuł rzecznika patentowego uzyskał w 2016 r.

Publikacje:

New access to racemic β3-amino acids, M. Nejman, A. Śliwińska, A. Zwierzak,Tetrahedron,2005,61, 8536-8541. DOI: 10.1016/j.tet.2005.04.077

Hobby:

informatyka, programowanie (bash, HTML, python, Arduino IDE), wędkarstwo

Katarzyna Jastrzębska-Białecka

Adwokat
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskiej kancelarii specjalizującej się wprawie gospodarczym oraz prawie cywilnym. Pracowała także jako asystent sędziego w wydziale cywilnym oraz w wydziale wieczystoksięgowym. Odbywała szereg praktyk w sądach okręgowych, w tym w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie. Z Kancelarią związana jest od 2013 roku. Aktywnie uczestniczy w pracach działu przedłużeń praw własności intelektualnej, walidacji patentów i rejestracji zmian w urzędowych bazach. Wspiera prawników i rzeczników patentowych w prowadzeniu spraw bieżących.

Wykształcenie:

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, którą ukończyła z wyróżnieniem.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

Okręgowa Rada Adwokacka

Języki obce:

angielski

Hobby:

gry planszowe, fantastyka, gotowanie

Maciej Smyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Maciej zajmuje się głównie sprawami z zakresu znaków towarowych (z uwzględnieniem postępowań unieważnieniowych oraz sprzeciwowych). W kręgu jego zainteresowania znajdują się również zagadnienia z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 obronił pracę magisterską zatytułowaną „Problematyka twórczości samoistnej i niesamoistnej w muzyce” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ;

Od stycznia 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie;

Zainteresowania związane z prawami na dobrach niematerialnych rozwijał m. in. podczas praktyk w Dziale Zarządzania Prawami PWM oraz w Urzędzie Patentowym RP.

Języki obce:

angielski

Hobby:

komponowanie muzyki, improwizacja muzyczna, literatura

Natalia Łaski

Aplikant radcowski
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii LDS zdobywała doświadczenie zawodowe w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie odbyła praktykę w Departamencie Badań Patentowych oraz w Departamencie Orzecznictwa, a także w warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się prawem korporacyjnym, prawem własności intelektualnej i nowych technologii.

Natalia specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

Wykształcenie:

Natalia ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej pt. „Dozwolony użytek znaku towarowego”. Obecnie uczestniczka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Języki obce:

angielski

Hobby:

podróże, ochrona środowiska, filmy psychologiczne

Małgorzata Krawczyk

Radca prawny
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Małgorzata zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności związanymi z naruszeniami i ochroną znaków towarowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Poprzednie doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych doradzając klientom w ramach bieżącej obsługi prawnej spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Wykształcenie:

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus, w ramach którego studiowała na Universidade Católica Portuguesa w Porto. Odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej organizowanych przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza podczas których zajęła II miejsce w konkursie Złotej Ligi – wymagającego programu mającego na celu wyłonienie najlepszych absolwentów szkoły. Brała udział w Szkole Prawa Brytyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge.

Języki:

angielski

Hobby:

koty, podróże, tenis

Marcin Prokop

Młodszy specjalista ds. patentów
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Marcin swoją karierę zawodową rozpoczął w dużej międzynarodowej firmie zajmującej się produkcją artykułów spożywczych, gdzie m.in. wykonywał biologiczno-chemiczne analizy próbek i wielopoziomową kontrolę procesu produkcyjnego. W poszukiwaniu nowych wyzwań i możliwości łączenia wiedzy zdobytej podczas studiów i doświadczenia zawodowego Marcin dołączył do zespołu patentowego naszej kancelarii, gdzie specjalizuje się w walidacji patentów europejskich w dziedzinie biotechnologii oraz mechaniki.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, kierunku Biotechnologia, ze specjalnością Biotechnologia Środowiska. W trakcie studiów zajmował się m.in. biomonitoringiem środowiska oraz możliwościami zastosowania olejków eterycznych w ekologicznych procesach produkcji żywności. Ponadto jako członek Koła Naukowego Biotechnologów UO zajmował się popularyzacją nauki, m.in. przez organizację pokazów na corocznych Opolskich Dniach Nauki, a także w szeregu innych popularnonaukowych przedsięwzięć prowadzonych na terenie różnych szkół na obszarze Opolszczyzny.

Publikacje:

Application of mosses to identification of emission sources of polycyclic aromatic hydrocarbons. Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4), 585-595.

Języki obce:

angielski (B2) oraz niemiecki (certyfikat DSD II)

Jakub Król

Młodszy specjalista ds. patentów
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Jakub zdobywał doświadczenie w kancelariach patentowych, w których był odpowiedzialny m.in. za sporządzanie opisów patentowych i wzorów użytkowych oraz przeprowadzał liczne badania w bazach patentowych, takie jak m.in. badania zdolności i czystości patentowej, w szczególności w dziedzinie chemii i szeroko pojętego spektrum technologii.

W kancelarii LDS Jakub zaangażowany jest w sprawy sporne i zgłoszeniowe obejmujące dziedziny chemii i farmacji, asystując rzecznikom patentowym.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej;
 • Podstawowy kurs szkoleniowy z Europejskiego Prawa Patentowego w Krakowie prowadzony przez CEIPI (Université de Strasbourg);
 • Przygotowanie do Europejskiego Egzaminu Kwalifikującego (EQE) w ramach programu „Candidate Support Programme” organizowanego przez Europejski Urząd Patentowy.

Działalność i członkostwo w organizacjach:

 • Członek epi – The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Języki: 

angielski

Magdalena Pyszka

Młodszy specjalista ds. patentów
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

W kancelarii Magdalena zajmuje się walidacją patentów europejskich z dziedziny biotechnologii, farmacji oraz chemii.

Wykształcenie:

Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna oraz Biotechnologia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Swoje doświadczenie zawodowo-naukowe Magdalena zdobywała przede wszystkim na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w technikach separacyjnych, szczególnie chromatografii.

Była uczestnikiem wielu projektów badawczo-rozwojowych. Jest współautorem publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem rozdziału w książce o tematyce popularno-naukowej. Ponadto odbyła staż naukowy w Instytucie Inżynierii Biomedycznej na Universitätsmedizin Rostock w Niemczech, gdzie zajmowała się opracowywaniem i walidacją metod analitycznych.

Publikacje:

Application of 3D-printed scabbard-like sorbent for sample preparation in bioanalysis expanded to 96-wellplate high-throughput format, Anal. Chim. Acta 2019; vol. 1081, s. 1-5.

Bioanalysis of underivatized amino acids in non-invasive exhaled breath condensate samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A 2018; vol. 1542, s. 72-81.

New 3D-printed sorbent for extraction of steroids from human plasma preceding LC-MS analysis, J. Chromatogr. A 2018; vol. 1545, s. 1-11.

Monografie:

Nowoczesne techniki mikroekstrakcji w analizie farmaceutycznej i biomedycznej, Kierunki rozwoju chemii leków: Księga Jubileuszowa Profesor Marianny Zając, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017, s. 85-94.

Katarzyna Pulit

Aplikant radcowski
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Katarzyna doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z wiodących, międzynarodowych firm doradczych.

W kancelarii LDS Katarzyna zajmuje się sprawami z zakresu własności przemysłowej, ochrony praw autorskich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Wykształcenie:

Katarzyna jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. obroniła pracę magisterską dotyczącą ochrony domen internetowych przed czynami nieuczciwej konkurencji, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej oraz trzecie miejsce w konkursie „Prawo z technologią w tle” organizowanym przez Fundację Women in Law. Katarzyna jest także absolwentką Szkoły Praw Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, którą ukończyła z wyróżnieniem jako zwyciężczyni Złotej Ligi – wymagającego programu, mającego na celu wyłonienie najlepszych absolwentów szkoły. Katarzyna zdobyła także drugie miejsce w turnieju IP Challenge – ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej.

Języki:

angielski

Hobby:

Poza prawem własności intelektualnej, Katarzyna interesuje się także prawną ochroną zwierząt, działalnością antydyskryminacyjną i prawami człowieka, uczestnicząc w projekcie Obrońcy Zwierząt Stowarzyszenia Otwarte Klatki oraz działając jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Katarzyna jest także członkinią grupy prawnej Kampanii Przeciw Homofobii oraz uczestniczką projektu Akademia Równości, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Katarzyna, jako była uczennica szkoły muzycznej, interesuje się także szeroko rozumianą kulturą: muzyką, literaturą, filmem i sztuką.

Daria Dymkowska

Junior associate
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Daria specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

Wykształcenie:

Daria ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską pt. „Prawa własności intelektualnej jako wkład niepieniężny do spółek kapitałowych w polskim systemie prawnym”. Uczestniczka Szkoły Praw Własności Intelektualnej organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Pełniła funkcję Prezesa Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW. Jest absolwentką Sekcji Cywilnej Kliniki Prawa WPiA UW, którą ukończyła z wyróżnieniem.

Języki obce:

angielski

Hobby:

podróże, literatura i podcasty z gatunku true crime, koty brytyjskie, świat przyrody

Anna Biłos

Starszy specjalista ds. znaków towarowych
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Anna rozpoczęła swoją pracę w kancelarii LDS 10 lat temu. Jej bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją wysokiego standardu usług świadczonych dla klientów kancelarii. Jej głównym zadaniem jest wspieranie działu Znaków towarowych we wszystkich aspektach związanych z IP, m.in.: administracją portfela praw własności przemysłowej, edycją i projektowaniem skomplikowanych pism i wniosków, przygotowaniem formularzy oraz wszelkiej dokumentacji w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych oraz dotyczących naruszeń praw intelektualnych.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki obce:

angielski

Hobby:

muzyka (zwłaszcza Depeche Mode i polscy wykonawcy); literatura; kino (obyczajowe filmy skandynawskie, francuskie komedie; amerykańskie filmy fantasy); dekorowanie tortów w stylu angielskim; dekorowanie wnętrz

Paulina Mielczarek

Paralegal
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w pracy administracyjnej zdobywała w polskich i międzynarodowych firmach a także podczas kilkuletniej pracy na jednej z warszawskich uczelni.

W LDS Paulina wspiera pracę prawników i rzeczników patentowych w prowadzonych projektach jak i w pracy administracyjnej, a w szczególności Dział Patentowy.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z dziedziny własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz menadżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Języki obce:

angielski

Karolina Krasnodębska

Paralegal
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Karolina posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze administracji, w tym czteroletnie doświadczenie jako kierownik administracji w jednej z warszawskich kancelarii prawno-patentowych. W LDS odpowiada za wsparcie działu prawnego.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – administracja.

Języki obce:

angielski

Hobby:

bieganie, podróże, kuchnia wegetariańska i bliskowschodnia

Anna Laszkiewicz

Paralegal
[email protected]

Specjalizacja i doświadczenie zawodowe:

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy asystenckiej i administracyjnej zdobyła pracując ostatnie kilkanaście lat w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie, a także w latach poprzednich w firmach z branży telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.

W LDS Anna wspiera rzeczników patentowych w prowadzonych polskich i europejskich projektach zgłoszeniowych oraz związanej z tym pracy administracyjnej. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji, wniosków i pism do urzędów (UPRP, EPO) oraz monitoruje stan spraw i terminy.

Wykształcenie:

Absolwentka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki obce:

angielski, hiszpański (komunikatywny)

Hobby:

podróże, język hiszpański, sport (zwłaszcza jazda na rowerze), koty Sfinksy, sztuka tatuażu

Olga Łaska

Młodszy specjalista ds. administracji
[email protected]

Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Do zespołu LDS dołączyła w maju 2019 roku. Zajmuje się administracją biura.

Języki:

angielski, hiszpański

Hobby:

dietetyka kliniczna, sport